Minggu, 02 Desember 2012

Metode Peningkatan Kualitas Aqidah Islamiyah

E.  Metode Peningkatan Kualitas Aqidah Islamiyah
  •   Meyakini keesaan Allah (Unity of Godhead)
Setiap manusia harus memiliki aqidah yang benar tentang Tuhan, bahwa Dia adalah Esa. QS Al Ikhlas ayat 1-4 memberi petunjuk tentang jati diri Allah.
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.                                               

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.          
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,                                       
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."                       

  •          Meyakini Allah menciptakan segala sesuatu (Unity of Creation)
Dengan kuasa Allah alam semesta dicipta dengan sangat mengagumkan.
Alam raya dicipta Allah dengan tujuan dan bukan sia-sia
  •        Meyakini Allah menghargai dan memuliakan manusia (Unity of Mankind)
Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat dan fungsional. Keterhomatan itu dapat dilihat dari segi kesempurnaan penciptaannya dibanding makhluk lainnya, sehingga Allah memuliakannya tanpa pandang status dan golongan dan secara fungsional manusia yang paling layak menjadi penguasa bumi. 
  •          Meyakini Allah memberi petunjuk sebagai pedoman hidup (Unity of Guidance)
Pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Rasulullah SAW bersabda : “ Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya”. (HR. Ibnu Abdil Barr)
Tidak ada komentar:

Posting Komentar